فلسفه جان استيوارت ميل


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من نگاهم به پيش بود... به آينده‌اي كه در آن بهترين خصلت‌هاي دوره‌هاي بسامان با بهترين خصلت‌هاي دوره‌هاي نابسامان يكجا جمع خواهند شد؛ آزادي بي‌قيد و شرط انديشه و آزادي نامقيد عمل فردي به هر شكل كه صدمه‌اي به ديگران نرساند. با پرورش آنچه در انسان‌ها يگانه و مخصوص به خودشان است، و با ميدان دادن به آن‌هاست كه انسان‌ها مي‌توانند موجوداتي شريف و زيبا شوند، و نه با هرچه رقيق‌تر كردن اين خصوصيات تا همه مثل هم شوند.

قیمت محصول:

32,000 تومان


نظرات شما: