فرويد يونگ و دين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در طول تاريخ روان‌شناسي، نظريه‌هاي فرويد و يونگ همواره اصلي‌ترين نظريات در زمينة دين تلقي شده‌اند. در اين كتاب، شرحي از اين دو نظريه ارائه مي‌شود. كتاب در دو بخش مجزا تنظيم شده است. در بخش اول نظريه فرويد در باب روان‌آزرده‌وار بودن دين و نقش سركوبگري جنسي در آن بررسي مي‌شود. مؤلف پس از مروري كوتاه بر زندگي فرويد، به نوشته‌هاي او دربارة دين مي‌پردازد. بخش دوم به يونگ اختصاص دارد كه شامل مخالفت با نظرية فرويد و طرح ديدگاهي مثبت نسبت به دين است. يونگ دين را روان‌آزردگي نمي‌داند، بلكه فقدان آن را روان‌آزردگي به شمار مي‌آورد و در حمايت از آن، عقايد بحث‌برانگيز خود را مطرح مي‌سازد. هر دو بخش با ارزيابي انتقادي پالمر از اين دو نظريه پايان مي‌پذيرد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: