فرهنگ نام ايرانيان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انتخاب نام براي فرزند، همواره دغدغه‌اي دلچسب براي والدين بوده است. اهميت و حساسيت انتخاب نام نيكو و تاكيداتي كه در دين مبين اسلام به اين امر شده است و نيز تاثير به سزايي كه نام در تكوين شخصيت فردي و اجتماعي فرزند دارد، باعث شده كه اين مهم يكي از مباحث اساسي در تنظيم اسناد سجلي و صدور شناسنامه در ادرات ثبت احوال گردد.

قیمت محصول:

42,000 تومان


نظرات شما: