فردريش ويلهلم نيچه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب زندگي‌نامه نيست، بلكه شرح و تفسير و نقد آثار و انديشه‌هاي نويسنده است پس اگرچه حجمشان كم است ، اما مي‌توانند نقطه‌ي شروع خوبي براي خوانندگاني باشند كه در پي راه يافتن به مضامين انديشه‌هاي اين نويسندگان و متفكران هستند.

قیمت محصول:

18,000 تومان


نظرات شما: