علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي (روانشناسي اسلامي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

علم‌النفس يكي از مفاهيم بنيادين در روانشناسي به شمار مي‌آيد تا آنجا كه برخي از انديشمندان اين دو را مترادف دانسته‌اند و اظهار داشته‌اند كه روانشناسي همان علم‌النفس و علم‌النفس به معني روانشناسي است. شناخت نفس از يك سو به مباني فلسفي نيازمند بوده و از سوي ديگر نيازمند اصول علمي و مباني ديني و اسلامي است. هدف اساسي تدوين اين اثر آشنايي با مفاهيم انسان‌شناسي و علم‌النفس از ديدگاه روان‌شناختي و اسلام (با تاكيد بر ديدگاه دانشمندان اسلامي) است. اميد است خوانندگان ارجمند به خصوص دانشجويان عزيز با مطالعه اين اثر به اهميت مباني اسلامي در روانشناسي پي برده باشند.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: