طرح‌هاي تحليل واريانس (رويكرد مفهومي و محاسباتي همراه با اس پي اس اس و اس اي اس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تحليل واريانس يكي از بنيادي‌ترين و فراگيرترين روش‌شناسي تك‌متغيري مورد استفاده روان‌شناسان و ساير رشته‌هاي علوم انساني است. كتاب طرح‌هاي تحليل واريانس به مفاهيم بنيادي طرح آزمايشي از جمله مفروضه‌ها، معني‌داري آماري، قدرت اثر، و تقسيم واريانس مي‌پردازد. اين كتاب با بررسي اثرهاي يك يا بيش از يك متغير مستقل روي يك متغير وابسته و همچنين طرح‌هاي تركيبي يا آميخته 2 يا 3 عاملي، به مرور مباحث پيشرفته سنتي در اين حوزه و مباحث پيشرفته مورد نياز دانشجويان دوره‌هاي مختلف مي‌پردازد. فصل‌هاي مستقلي به مباحث مقايسه‌هاي چندگانه (پس از تجربه و طرح‌ريزي شده/ وزن داده شده)، تحليل كوواريانس و مباحث پيشرفته آماري اختصاص داده شده است. مطالب ارائه شده در هر يك از فصل‌هاي كتاب عبارتند از: بحث در مورد مفاهيم، محاسبات دستي، و شيوه‌هاي انجام كل تحليل واريانس و تحليل اثرهاي ساده با استفاده از نرم‌افزارهاي SPSS و SAS.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: