شناخت‌درماني گروهي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتابي كه در دست داريد، راهنماي كاملي براي يك برنامه‌ي دوازده هفته‌اي از گروه‌درماني بر اساس شناخت‌درماني بك، اليس و مك مولين است. اين كتاب براي متخصصان باليني، درمانگران و مشاوران پر مشغله موارد زير را ارائه مي‌كند: يك رويكرد مفهومي قدرتمند براي مقابله با افسردگي و مشكلات هيجاني. يك برنامه گروهي پرورش يافته و آزمون شده خوب با راهنمايي كامل از چگونگي انتخاب شركت كنندگان و موارد كليدي در خصوص فرايند درمان. تمامي موارد و منابع لازم براي درمانگران و مراجعان كه بتوانند از آن‌ها كپي برداري نموده و در كار خود استفاده كنند. شواهد مبتني بر اثربخشي نتايج و توصيف مواد و منابع برنامه براي مراكز ارجاع دهنده و مراجعين بعدي اين كتاب هم به لحاظ وضوح توصيفات تئوريك و هم به لحاظ توجه خاصي كه به جزئيات درماني داشته است، اثر بر جسته به حساب مي‌آيد و خواننده را قادر مي‌سازد تا اصول شناخت‌درماني براي افسردگي را، آن‌گونه كه در ساختار گروه قابل به كارگيري است بفهمد و به كار ببرد.

قیمت محصول:

64,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: