شرحي بر روان‌درماني پويشي كوتاه مدت فشرده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر چه رويكرد روان پويشي فشرده كوتاه مدت به نظريه روان تحليلي پايبند است ولي فنون استاندارد روان‌تحليلي را به طور اساسي تغيير داده است. از آنجايي كه فنون اين روش درماني بسيار اثربخش مي‌باشند، مي‌بايست سنجيده و ماهرانه به كار گرفته شوند و استفاده از آن‌ها مستلزم درك عميق فراروانشناسي ناهشيار همراه با نظارت دقيق است. اين كه نيروهاي ناهشيار در ايجاد و تداوم بيماري‌هاي روان‌رنجوري نقش اساسي دارند، بر كسي پوشيده نيست. از اين رو به كارگيري فنون روان‌درماني مبتني بر رويكردهاي مختلف، به ويژه فنون مبتني بر روان‌درماني پويشي كوتاه‌مدت فشرده نه تنها مستلزم آشنايي و شناخت كافي در مفاهيم اساسي و مفروضه‌هاي بنيادين رويكرد روان‌تحليلي است، بلكه در عمل، يك روان درمانگر تنها هنگامي مي‌تواند بهره‌گيري كارآمد و اثربخشي از اين فنون داشته باشد كه دست كم از «آگاهي» لازم نسبت به آن‌ها برخوردار باشد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: