زمينه و زمانه پديدارشناسي (جستاري در زندگي و انديشه‌هاي هوسرل و هايدگر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هوسرل و هايدگر بنيانگذاران دو جريان اصلي پديدارشناسي هستند كه پژوهش حاضر به شرح زندگي و انديشه‌هاي آنها اختصاص دارد. نويسنده در اين كتاب كوشيده است تا زمينه‌هاي تاريخي، فرهنگي و زندگينامه‌اي پيدايش و بالش پديدارشناسي را از فرانتس برنتالو و حتي از مباحث حكمت مسيحي و اسلامي قرون وسطي پي‌گيرد و جهان پديدارشناسي را در مناسبت با متن و زمينة تاريخي و زندگينامه‌اي آنها و در بستر چالش‌هاي فلسفي و غايات روشنفكران اروپايي، موضوع پژوهش قرار دهد.

قیمت محصول:

135,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: