زبان و آگاهي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انتشار كتاب زبان و آگاهي يكي از جديدترين كتاب‌هاي جرالد اِدلمن به زبان فارسي و طرح نظريه بيولوژيكي او درباره آگاهي، به عنوان واقعه‌اي قلمداد مي‌شود كه نمي‌توان درباره آن بي‌تفاوت بود. اين كتاب جدي، علمي ولي به زبان ساده است كه مطالعه‌ي آن بايد به طور جدي و با دقت انجام گيرد. اِدلمن مكانيسم ايجاد آگاهي در انسان را بر مبناي ايجاد" مدارهاي نوروني" توضيح مي‌دهد و سپس وارد بحث مبسوطي در رابطه‌ي علّي اين مدارها با آگاهي مي‌شود. وي در مراحل مختلف به نقش تاثيرگذار زبان در ايجاد و تكامل آگاهي اشاره مي‌كند. به طوري كه مي‌توان گفت به نظر او و بسياري از صاحب‌نظران ديگر - بدون زبان"آگاهي برتر" در انسان بوجود نمي‌آيد. اين بحث پيشنهاد جديدي است براي برون‌رفت از سؤال قديمي مبني بر اينكه آيا آگاهي خود يك "پي‌پديدار" است يا يك "پي‌پديده"؟ به نظر مي‌رسد "نظريه نوروني" اِدلمن يكي از جدي‌ترين و پيچيده‌ترين نظريات در مورد آگاهي است. نمي‌توان آن را نشناخت و نمي‌توان بدون دقت به عمق آن دست يافت. آن را بايد مانند هر متن دشوار بيش از يك‌ بار خواند. هنگامي كه رموز آن گشوده مي‌شود به اهميتي پي مي‌بريم كه بدون ترديد روي تفكرات آينده ما مؤثر خواهد بود.

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: