روش‌هاي آماري در روانشناسي و ساير علوم رفتاري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مطالب مطرح شده در اين اثر را مي‌توان به سه بخش تفكيك كرد: بخش آمار توصيفي، بخش آمار استنباطي و بخش آمار پيشرفته. مطالب اين بخش‌ها در 37 فصل همراه با فصل پيوست‌ها تدوين شده است. مولفان در توصيف مطالب كتاب كوشيده‌اند كه حتي بعضي از مطالب پيچيده آماري را به صورت كاربردي و عملي ارايه كنند. اصل كتاب بسيار روان و عاري از پيچيدگي نوشته شده است. ويژگي‌هاي عمده اين اثر را همان‌گونه كه مولفان كتاب بيان داشته‌اند مي‌توان به طور خلاصه به صورت زير فهرست كرد: ارايه بسياري از روش‌ها و فنون آماري مورد نياز در پژوهش‌هاي روانشناسي و علوم رفتاري؛ ارايه برخي فنون پيشرفته كه در كتاب‌هاي درسي آماري كمتر به آنها اشاره شده است؛ ارايه مطالب به صورت كاربردي و پرهيز از پرداختن زياد به مطالب انتزاعي و رياضياتي؛ سعي در آشنا كردن خوانندگان با منطق روش‌هاي آماري مطرح شده در كتاب؛ ارايه برخي فنون پيشرفته آماري كه امروزه در مقاله‌ها و پژوهش‌هاي علمي متداول است و چگونگي تفسير و گزارش نتايج تحليل آماري مطرح شده. كتاب حاضر مي‌تواند براي استادان محترم آمار و روش تحقيق و دانشجويان گرامي رشته‌هاي روانشناسي، مشاوره، علوم تربيتي و ديگر علوم رفتاري سودمند واقع شود.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: