روانشناسي مديريت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب، مهم‌ترين مباحث روان‌شناسي مديريت، با زباني ساده گردآمده و هدف اصلي آن، كاربرد اصول روان‌شناسي در آموزش مديريت است. كتاب شامل ده فصل با اين عناوين مي‌باشد: آموزشگران و كارآموزان در محيط كار، يادگيري حافظه و تفكر، شخصيت، انگيزش، عمليات در سازمان‌ها، پويايي گروه و محيط آموزش، رهبري، بهداشت رواني، نيازهاي آموزشي؛ تشخيص اجرا و ارزشيابي.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: