روانشناسي رنگ‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مغز شما ويژگي‌هاي خاصي را براي هر رنگ تعريف كرده و احساس، انديشه، هيجان، عاطفه و كنش‌هاي مشخصي را به آن نسبت داده است. به همين دليل آنچه در زواياي باطن شما نقش بسته است، بسته به بازتابش در رنگ‌ها متجلي است. اين كتاب براي نخستين‌بار سيستم ارزيابي رنگ‌ها را به طور گسترده و عميق بررسي و بين شخصيت شما و طبقه‌بندي چهارگانه رنگ‌ها ارتباط برقرار كرده است. در نتيجه به شكا امكان مي‌دهد تا بر اساس اولويت‌‌بندي گرايش خود نسبت به رنگ‌ها، راه پرپيچ و خم ذهن‌تان را درنورديده و با كند و كاو در ژرفاي باطن‌تان شخصيت راستين خود را بشناسيد. سپس راه‌كارهايي را براي ارتقاء مهارت‌هاي ارتباطي، شيوه تصميم‌گيري، حل و فصل مسائل، يافتن شغل مناسب و دستيابي به شادماني و نشاط در اختيارتان مي‌گذارد.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: