روانشناسي جنايي 1


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي جنايي دانشي نوخاسته است و در پاسخگويي به اين پرسش‌ها مشاركت مي‌جويد زيرا اين دانش نو كه يكي از رشته‌هاي تخصصي روانشناسي است شاخه اساسي جرم‌شناسي است و جرم‌يابي به ياري آن موفق و كامياب است. بنابراين: شناخت منش فرد تبهكار، تشخيص گرايش‌هاي رفتار ضد اجتماعي در آدمي و ارزيابي عوامل نهادي و اكتسابي چنين گرايشي و سير تكويني آن از مرحله قوه تا به فعل، ارزيابي ميزان مسئوليت و خودآگاهي در ارتكاب جرم و نقش ناخودآگاهي در فقدان يا زوال مسئوليت كيفري، پرورش درماني مجرم، و نوسازگاري اجتماعي او و رفع حالت خطر از تبهكاران خطرناك و تشكيل اداره بازداشتگاهها و سازمان‌هاي نوپروري و نوتواني و بهسازي رواني بزهكار، تدوين برنامه بهداشت جنايي، توسعه بينش و تقويت حس تشخيص و درك متصديان امور كيفري از رسالت‌هاي مهم روانشناسي جنايي است.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: