روانشناسي تربيتي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب، يك اثر درسي ـ دانشگاهي است كه اساسا براي دانشجويان روان‌شناسي، دانشجويان علوم تربيتي، دانشجويان مشاوره، دانشجويان تربيت معلم و دانشجويان تربيت‌دبير نوشته شده است و در عين حال، مربيان و معلمان و مديران و مشاوران مدارس و والدين و ديگر علاقه‌مندان به روان‌شناسي و تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانان نيز مي‌توانند از آن استفاده كنند. نويسنده در اين كتاب كوشيده است دانش روان‌شناسي تربيتي را، با استفاده از مهم‌ترين آثار موجود علمي در اين زمينه، در سطح منسجم و معني‌دار و متناسب با وضعيت و مسائل مشخص علمي، آموزشي، فرهنگي و ملي كشور خودمان ارائه كند. اين كتاب در هشت فصل نوشته شده و هر يك از اين فصل‌ها، علاوه بر ارائه محتوا و يافته‌هاي پژوهشي جهاني و اصول كاربرد‌هاي مربوط به موضوع آن، داراي خلاصه‌ي فصل، تعريف و توضيح اصطلاحات اساسي، منابع بيشتري براي مطالعه، و سؤالاتي براي بحث و گفتگو در كلاس نيز هست. برخي نمونه‌هاي عيني در تدريس و تربيت، جداول راهبردهاي آموزشي و تربيتي، و تصاوير متنوعي نيز در درون هر فصل گنجانده شده تا جلب توجه و يادگيري دانشجويان را آسان‌تر سازد و انديشه نقاد و حل مسئله را در آنان برانگيزد. در اين كتاب نه از درك و دريافت‌ها و روش‌هاي قديمي غير قابل استفاده در جهان معاصر دفاع شده است و نه به ديدگاه‌ها و روش‌هاي محدودنگر تعليم و تربيت و روان‌شناسي غربي در تدريس و تربيت بسنده شده است. باور نويسنده آن است كه دانش روان‌شناسي و تعليم و تربيت را بايد روي محكمات ديني و هويت تاريخي و فرهنگي ايراني قرار دهيم تا مناسب حال مردم و مقتضيات خود ما باشد. از خود بيگانگي علمي و چشم دوختن به كتاب‌ها و مقالات علوم انساني بيگانه براي شناخت و تبيين مسائل انساني و تكرار نظريه‌ها و يافته‌هاي پژوهشي آنان نخواهد توانست ما را به آفرينش دانش در راستاي بيداري و پيشرفت مردم ايران برساند. به همين جهت، روان‌شناسي و علوم تربيتي در ايران بايد به توليد علم در حوزه‌هاي تخصصي خود به چشم تازه‌اي بنگرد و دنباله‌روي از نگرش مسلط غربي در اين حوزه‌ها را كنار بگذارد. ما نيازمند يك تحول اصيل در نظريه‌پردازي و پژوهش در همه‌ي حوزه‌هاي علوم انساني، خاصه در روان‌شناسي و علوم‌تربيتي، هستيم. با چنين درك و دريافتي است كه اين كتاب روان‌شناسي تربيتي نگارش يافته است و اميد است كه سر فصل مناسبي براي آفرينش دانش در اين حوزه‌ي علمي باشد.

قیمت محصول:

33,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: