روانشناسي بازي (كودكان بازي و رشد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بازي همواره همزاد و همنشين هميشگي نوزادان ، كودكان و نوجوانان بوده است. بازي آينه بي‌زنگاري است كه هزارتوي وجود بازيكنان را به روشني باز مي‌نمايد. تصور دنيا ، كودكان و نوجواناني بدون بازي ، اگر نگوييم ناممكن ، دست كم بسيار دشوار است. بازي پنج ويژگي اساسي دارد: از درون برانگيخته مي‌شود ، آزادانه انتخاب مي‌شود ، لذتبخش است ، واقعيت‌گريز است و بازيكنان به طور فعال در آن شركت دارند.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: