روانشناسي اخلاق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در طبقه‌بندي پديده‌هايي كه انسان در نظام هستي مي‌شناسد يا قصد دارد كه بشناسد، بحث و اختلاف‌نظر بسيار است. گو اينكه كتاب در پي بحث در زمينه پديده‌شناسي نيست، ليكن بنا به ماهيت موضوع با دو گونه پديده رو به روست. در واقع، كتاب حاضر در دو قلمرو روانشناسي رشد و روانشناسي اجتماعي و گاه در حوزه آموزش و پرورش سازمان پيدا كرده است. اصطلاح ‹‹پديده اجتماعي تام››، نخستين بار توسط مارسل موس عنوان گرديد و مورد استقبال روزافزون صاحب‌نظران واقع شد و در مقابل آن ‹‹پديده رواني تام›› از جانب كساني همچون ژورژگورويچ و ديگران مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: