خواب سيب (گزيده نقاشي‌هاي فرانسيسكو گويا ادگار دگاس شايم سوتين همراه با شعر شاعران جهان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نقاشي قرن بيستم در شاخه‌ها و سبك‌هاي متعددش، نوابغ و بزرگان بسياري دارد، كه بدون شناخت آثارشان، نمي‌توان درك كم و بيش دقيقي از اين هنر و چند و چون آن به دست داد. از سوي ديگر، بسياري از رويدادهاي زمانه، يا ساير تطور معيارهاي زيباشناختي و درك ما از زيبايي در نگره‌ها و جلوه‌هاي مختلفش، در نقاشي نيز مابه‌ازايي گويا دارد، كه بدون آن، بي‌ترديد موزاييك فرهنگ و انديشه معاصر كامل نمي‌شود. ناگفته پيداست كه نقاشي و شعر دو نمونه برگزيده و شاخص در شناخت هنر امروز، روح زمانه و اصولا شناخت هر دوره‌اي و روح فرهنگي مسلط بر آن به شمار مي‌رود. قرن بيستم نيز كه عرصه بيشترين دگرگوني‌ها و تحولات هنري، ادبي و تكنولوژيكي است، نه تنها از اين قاعده مستثني نيست، بلكه اين خصلت‌ها، جزو سرشت انكارناپذير آن به شمار مي‌رود.

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: