تندآموز درمان مبتني بر پذيرش و پاي‌بندي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درمان مبتني بر پذيرش و پاي‌بندي (ACT) يكي از رويكردهاي جديد رفتاردرماني است. در اين درمان از مداخلات پذيرش و ذهن‌آگاهي در كنار راهبردهاي پاي‌بندي و تغيير رفتار استفاده مي‌شود تا بدين طريق انعطاف‌پذيري روان‌شناختي در درمانجويان ارتقاء يابد. انعطاف‌پذيري روان‌شناختي به توانايي تماس با لحظه لحظه‌هاي زندگي و تغيير يا مداومت در رفتار اشاره دارد، رفتاري كه همسو با ارزش‌هاي برگزيده فرد است. اين كتاب در دو بخش ويژگي‌هاي متمايز كننده نظري و ويژگي‌هاي متمايز كننده عملي، ويژگي‌هاي اصلي درمان مبتني بر پذيرش و پايبندي را در 30 فصلِ كوتاه توصيف مي‌كند و نشان مي‌دهد كه اين رويكرد با درمان شناختي رفتاريِ كلاسيك تفاوت‌هايي دارد. كتاب حاضر راه‌نمايي عالي براي درمان مبتني بر پذيرش و پاي‌بندي است. قالب ساده آن براي كساني كه به تازگي وارد اين حوزه شده‌اند، جالب خواهد بود و براي درمانگران باتجربه‌تر نيز حكم دستنامه را خواهد داشت. پُل اي. فلكسمن دانشيار روان‌شناسي در دانشگاه سيتي لندن است. جي. تي. بلك‌لج استاديار روان‌شناسي در دانشگاه ايالتي مورهد آمريكاست. فرانك و. باند استاد روان‌شناسي كالج گولداسميتس در دانشگاه لندن است.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: