تمايز يا نابودي (صدها مورد تجربه عملي در تدوين راهبرهاي بازاريابي بر اساس تمايز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شما مي‌توانيد در هر كجا متمايز باشيد، اما نمي‌توانيد در همه جا با يك ايده واحد متمايز شويد، بهترين مديرعامل‌ها، آن‌هايي هستند كه طراحي راهبردهاي شركتشان را خود به عهده مي‌گيرند. مديران ارشد هر سازمان، مسئوليت حصول اطمينان در مورد تدوين راهبرد تمايز، برقراري ارتباطات لازم در مورد تمايز و حفظ و پاسداري از آن را به‌ عهده دارند. اولين بودن، يك ايده متمايز كننده است.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: