تفكر خلاق و حل خلاقانه مسئله


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتا ب مي تواند به همه ي فرا گيران از هرگروه سني ياري رساند تا توانايي‌ها وتمايلات فكري خويش عمق بيشتري بخشند.ازطرف ديگر، اين كتاب با معرفي شيوه ي حل خلاقانه مسئله وارائه راهكارهايي براي غلبه برموانع ذهني، خوانندگان راياري مي دهد تامتفكران بهتري براي دنياي جديد باشند .متفكراني كه بتوانند خلاقيت را باتفكر تحليلي در هم‌آميزندو در تيم هاي كاري ارتباط مؤثربر قراركنند.

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: