تحليل رفتار متقابل در خدمت موفقيت‌هاي فردي و اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رفتار عبارت است از روشي كه فرد عمل مي‌كند يا شيوه و سلوك برخورد و واكنشي كه تحت شرايط مختلف، فرد از خود نشان مي‌دهد. در تعريف ديگري رفتار به جميع فعاليت‌هايي كه از موجود زنده سر مي‌زند اطلاق مي‌شود نه آن‌ها كه به او وارد مي‌گردد. مانند راه رفتن، مطالعه كردن، كار كردن. لذا رفتار را مي‌توان فعاليت تلقي كرد ، يعني كليه رفتارها فعاليت محسوب مي‌شوند، به عبارت ديگر آنچه كه فرد فكر مي‌كند و انجام مي‌دهد رفتار است. امروزه به جهت اهميتي كه علوم رفتاري پيدا نموده است، شاخه‌هاي مختلف روانشناسي مانند روانشناسي صنعتي، شغلي، اجتماعي، مشاوره، عمومي، كودك و ... به وجود آمده است، كه در اين كتاب جهت آشنايي بيشتر به توصيف بعضي از واژه‌ها و موضوعات مربوط به آن مي‌پردازيم.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: