تحقق‌بخشي خود (درمان روان‌تحليلي مبتني بر رويكرد روابط ابژه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب براي درمانگراني نوشته شده كه به دنبال ايده‌هاي مفيد در درمان بيماران‌شان هستند. اگر چه اين كتاب نوعي مدل نظري ارائه مي‌كند كه در راستاي ديدگاه‌هاي روان‌تحليلي موجود است، با اين حال هدف اين كتاب، باليني است. اگر چه اين كتاب به مباحث نظري چالش‌انگيز در تفكر روان‌تحليلي معاصر مي پردازد، با اين حال هدف اين بحث، فهم فرايند تغيير است. من در اينجا يك مدل نظري ارائه مي‌كنم و اميدوارم اين مدل روشن كند كه چگونه درمانگران روان‌تحليلي مي‌توانند به بيمارانشان كمك كنند تا از محدوديت‌هاي موجود فراتر بروند ـ يعني نظريه‌اي براي تحقق‌بخشي «خود».

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: