تجارب با ساختار در مشاوره گروهي و تعليم و تربيت انساني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تجربه با ساختار به طور كلي يك طرح يادگيري گروهي است كه مبتني بر مراحل پنج‌گانه فرايند يادگيري تجربي است. در مرحله اول يا مرحله تجربه كردن، اهداف فعاليت به شركت‌كنندگان گفته مي‌شود. بسته به ماهيت فعاليت و تعداد شركت‌كنندگان، آن‌ها را به گروه‌هاي كوچك‌تر تقسيم مي‌كنند تا انجام تكاليف تسهيل گردد. به آنان مواد اوليه و اوراق تكثير شده متناسب با فعاليت داده مي‌شود. سپس اعضا تحت نظر تسهيل‌گر به انجام فعاليت مي‌پردازند كه هدف از آن به وجود آوردن نتايج معيني مانند ايجاد واكنش، احساس، بصيرت، تجربه و يا يادگيري است. چهار مرحله ديگر را نيز به طور اختصار در اين كتاب توضيح داده است.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: