تاريخ روانشناسي نوين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب سير تحول روانشناسي علمي معاصر را بررسي كرده و تقريباً تمامي ديدگاه‌ها و مواضع فكري روانشناسي را دربر مي‌گيرد. مؤلفان تاريخ روانشناسي را در قالب انديشه‌ها و مكتب‌هاي فكري مهم آن بازگو كرده و از زمان شروع رسمي به عنوان يك علم و همراه با پديد آمدن انديشه‌هاي نو و يافتن طرفداران وفادار به آن، روانشناسي را به راه‌هاي مختلف تعريف نموده‌اند.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: