برنامه‌ريزي رسانه‌هاي تبليغاتي (با رويكردي به مديريت نام تجاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با توسعه روزافزون تبليغات در دنياي امروز، خريد و فروش زمان و فضاي رسانه‌ها و همچنين برنامه‌ريزي براي آنها،خود به يك تجارت بزرگ تبديل شده است. در يك مبارزه تبليغاتي، رسانه‌ها 80 تا 85 درصد بودجه تبليغاتي را به خود اختصاص مي‌دهند. بودجه باقيمانده، صرف تحقيقات، طراحي پيام، توليد، ارزيابي و سود آژانس تبليغاتي مي‌شود. بنابراين انتخاب درست رسانه‌ها و برنامه‌ريزي صحيح براي آنها بيش از همه تصميمات ديگر در اثربخشي بودجه تبليغاتي اهميت دارد. كتاب حاضر راهنماي مناسبي است براي كساني كه مي‌خواهند تصميمات راهبردي خود را در زمينه برنامه‌ريزي براي رسانه‌هاي تبليغاتي بهبود بخشند. همچنان كه تيتر فرعي كتاب نشان مي‌دهد، رويكرد اصلي كتاب درباره نحوه تاثيرگذاري مديريت نام تجاري بر فرآيند برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي رسانه‌هاي تبليغاتي است.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: