اكت پرسش‌ها و پاسخ‌ها (راهنماي باليني 150 نكته رايج و بحث برانگيز در درمان مبتني بر پذيرش و تعهد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

راس هريس اين كتاب تخصصي را از ميان هزاران پرسشي كه درمان‌گران اكت، در طول سال‌ها، از او پرسيده‌اند تدوين كرده است. او متداول‌ترين پرسش‌ها را در اين كتاب آورده و به صورت مبسوط پاسخ داده است. همچنين ملاك ديگر انتخاب پرسش‌ها را توجه به مسائل بنياديني مي‌داند كه مغفول مانده و سرسري گرفته شده‌اند. در برخي موارد نيز پرسش‌ها را اصلاح و بسط داده است تا براي طيف وسيع‌تري از كاربران اكت و مراجعان مفيد باشد. هريس، به رغم اينكه كوشيده است پاسخ‌هايش كاربردي و قابل استفاده باشد، اعتراف مي‌كند كه نمي‌توان مدعي شد براي اين پرسش‌ها، پاسخ‌هاي استاندارد و واحدي وجود دارد؛ زيرا نمي‌توان در پاسخ‌ها تمام حالت‌هاي ممكن در موقعيت‌ها را در نظر گرفت. او به درمانگران اكت گوشزد مي‌كند كه براي اجراي درست اكت بايد منعطف باشند و تمام پاسخ‌هاي اين كتاب را با شرايط منحصربه‌فرد مراجع منحصربه‌فردشان تطبيق دهند.

قیمت محصول:

100,000 تومان


نظرات شما: