آزمون‌هاي رواني (مباني نظري و فنون كاربردي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در ايران تدريس مباني نظري و فنون كاربرد آزمون‌هاي رواني از ديرباز در برنامه‌هاي رسمي دانشكده‌هاي روانشناسي، علوم تربيتي، مديريت، دانشگاه‌هاي تربيت معلم، و... گنجانيده شده است و در سال‌هاي اخير به واحدهاي آن‌ها افزوده گرديده است. انتظار مي‌رود كه دانش‌جويان بعد از گذرانيدن واحدهاي آزمون‌هاي رواني بتوانند در مرحله اول يك آزمون مناسب را از نقطه‌نظر مباني نظري از يك آزمون ضعيف بازشناسند و در مرحله دوم با توجه به مشكل مراجع، آزمون مناسبي را انتخاب كرده و پس از اجراي، نمره‌گذاري پاسخ‌ها و مقوله‌بندي آن‌ها به تشخيص نائل آيند.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: