- كارت‌هاي ماشين رفتار ما يك برنامه آموزشي. تربيتي و درماني است كه بر اساس چارچوب نظري «تئوري انتخاب و واقعيت‌درماني» دكتر ويليام گلسر ساخته شه است. - كارت‌هاي ماشين رفتار ما مي‌تواند به عنوان ابزاري در مدارس، خانواده‌ها، مراكز مشاوره، كلينيك‌هاي روانشناسي و روان‌پزشكي و در همه جاي دنيا براي يك محاوره هدايتي و رهنمودي به كار رود. - كارت‌هاي ماشين رفتار ما بر اساس اين حكمت كه «ما رفتارهايمان را انتخاب مي‌كنيم» به طرز ظريفي پايه‌هاي يك سلامت رواني و عاطفي خوب را به ما مي‌آموزد.
زبان فارسي
نويسنده گروه نويسندگان
سال چاپ 1397
نوبت ويرايش 1
ابعاد 15.5 * 3 * 21.2
وزن 889
شابك2500110155471