سوال در مورد كالا

عزيزم با من حرف بزن (10 اصل به حرف درآوردن يك مرد)