سوال در مورد كالا

موهبت شگفت‌انگيز خشم (كاربرد خشم به شيوه ارتباط بدون خشونت)