سوال در مورد كالا

نبرد در اتاق فرمان (چرا مديران چپ‌ذهن نمي‌توانند با بازارياب‌هاي راست‌ذهن رو به رو شوند و راه حل چيست)