سوال در مورد كالا

داستان‌هاي فلسفي جهان (افسانه‌ها 2)