سوال در مورد كالا

جوان و ثروتمند بازنشسته شويد (انسان كار مي‌كند كه كار نكند)