سوال در مورد كالا

2 تك پرده‌اي و 1 نمايش‌نامه آموزشي از برتولت برشت به همراه مقاله‌اي در مورد زندگي و آثار برشت (نمايش‌نامه)