سوال در مورد كالا

1 منظومه ديرياب در برف و باران يافت شد