سوال در مورد كالا

شرف كبير (نمايش‌نامه كمدي تراژيك تك‌پرده‌اي در سه تابلو)