سوال در مورد كالا

سوختن مدام بر محور صندوق نسوز (نمايشنامه)