سوال در مورد كالا

كار عميق (قوانيني براي تمركز در دنيايي آشفته)