سوال در مورد كالا

20 20 (20 داستان كوتاه از 20 نويسنده جايزه نوبل)