سوال در مورد كالا

1 روز در سرزمين وحشت (دايره وحشت 20)