سوال در مورد كالا

همه ما عجيب و غريبيم (ظهور قبايل و پايان نرمال)