سوال در مورد كالا

1 زن و از كوچه بالا آمدم و از كنار اشباح گذر كردم (نمايش‌نامه)