سوال در مورد كالا

1 سفر 2 ليوان چاي آشغال و مسافري كه شبيه تو بود (مجموعه داستان)