كارگرداني به سبك كارگردانان

نشر چتر جديدترين كتاب از مجموعه‌ي «كارگرداني به سبك كارگردانان» را منتشر كرد. پس از كتاب‌هاي كارگرداني به سبك اسپيلبرگ و تارانتينو،‌ «كارگرداني به سبك اسكورسيزي» سومين كتاب از اين مجموعه است كه به بررسي تكنيك‌ها و شيوه كارگرداني اين اشخاص مي‌پردازد. علاقه‌مندان سينما، به خصوص اين كارگردانان خاص را، مي‌توان مخاطبان اصلي اين مجموعه به شمار آورد. همچنين اين كتاب‌ها براي كارگردانان جوان نيز بسيار كاربردي است زيرا تلاش شده تا نشان داده شود مي‌توان سبك شخصي خود را به وجود آورد و هر بار فيلم‌هايي بهتر از پيش ساخت. همچنين مطالعه اين كتاب به كارگردانان جوان كمك مي‌كند تا مهارت‌هاي خود را تقويت كنند و بينشي نو براي فيلمسازي به دست آورند.